Final Results of Ms Office – 2018 (Group K) (Saturday 01.30 – 04.30)

No Index Number Name Results
Grade
1 SLIOP-2018-G0003295-03446 M.A.Achala Madhushani Ranasinghe  D
2 SLIOP-2018-G0003295-03442 B.Thilini Kaweesha Mendis  D
3 SLIOP-2017-M0003241-03441 P.G.Shashini Saumya Perera  D
4 SLIOP-2018-G0003295-03448 Piyumi Thathsarani Kuruppuarachchi C
5 SLIOP-2018-G0003295-03449 K.M.Thilini Samadi Madurangi C
6 SLIOP-2018-G0003295-03447 P.G.Gayathri Lakshani C
7 SLIOP-2018-G0003295-03444 A.Thakshila Rashmi Kumari Kularathna C
8 SLIOP-2018-G0003295-03445 K.L.D.Y.Chathurangani C
9 SLIOP-2018-G0003288-03377 D.M.Hashan Madush Dissanayake C
10 SLIOP-2018-G0003295-03440 Y.Yasith Akalanka De Silva AB
11 SLIOP-2018-G0003295-03443 Irushi Paranagama AB
No Tags

Relatest posts