Final Results of MS Office – 2018 (Group L)(Friday- 9.00 – 12.00)

No Index Number Name Results
Grade
1 SLIOP-2018-M0003301-03505 E.Suwismi Nirmani D
2 SLIOP-2018-M0003301-03502 B.Shanika Lakshani C
3 SLIOP-2018-M0003301-03501 Fathima Afrah Ashroff C
4 SLIOP-2018-M0003301-03506 M.Sayuri Nimthara C
5 SLIOP-2018-M0003301-03499 K.M.Thanuja Nayani Thilakarathna C
6 SLIOP-2018-M0003301-03500 M.K.Nadeesha Sewwandhi Alwis C
7 SLIOP-2018-M0003301-03508 K.K.Rosika Taniya C
8 SLIOP-2018-M0003301-03504 P.H.Samantha Priyarshana Dias S
9 SLIOP-2018-M0003301-03507 Rev. Jayanthipura Jinananda Thero Ab
10 SLIOP-2018-M0003301-03509 L.R.Imasha Kavindi Ab
No Tags

Relatest posts