Final Results of Web Design – 2017 ( Group B ) (Saturday 4.30 – 7.30)

No Index Number Name Results
Grade
1 SLIOP-2017-M0003206-01254 W.P.A.Thuvini Madhusha Weerasiri D
2 SLIOP-2017-M0003206-01255 A.M.Chamath Lakshan Madhusanka D
3 SLIOP-2017-M0003206-02417 K.H.Tharindu Kanishka Alwis D
4 SLIOP-2017-M0003206-02418 J.D.A.Gunawardane D
5 SLIOP-2017-M0003206-02420 A.T.Nushara Roshan Sampath D
6 SLIOP-2017- M0003206-001E Vasana Dayarathne D
7 SLIOP-2017-M0003206-02414 Miyuru Rangana Nawarathnage Ab
8 SLIOP-2017-M0003206-01254 Nirodhi Sandalanka Ab
9 SLIOP-2017-M0003206-02416 H.P.Ranuka Malshan Rupasinghe Ab
10 SLIOP-2017-M0003206-02419 M.D.Dinuka Chathulka Gunarathne Ab
11 SLIOP-2016-M0003206-02421 T.Sudaraka Hasun Kumara Ab
No Tags

Relatest posts

Leave Comments