Final Results of Ms Office – 2019 (Group G) (Sunday 10.30- 01.30)

No Index Number Name Results
Grade
1 SLIOP-2019-G0003364-04057 P.A.Chamika Dushanthi D
2 SLIOP-2019-G0003364-04064 U.D.Himashi  Malshani D
3 SLIOP-2019-G0003364-04056 K.Gayathri  Imasha Nanayakkara D
4 SLIOP-2019-G0003364-04054 D.K.Penusha Gayathmi D
5 SLIOP-2019-G0003364-04068 H.A.Hiruni Shanika C
6 SLIOP-2019-G0003364-04059 K.D.Shavin Viduranga C
7 SLIOP-2019-G0003364-04053 E.Deshika Sewwandi Kumari C
8 SLIOP-2018-G0003364-03758 Hansika Manoshi Arukgoda C
9 SLIOP-2019-G0003364-04058 G.A.S.Dilhara Perera S
10 SLIOP-2019-G0003364-04051 J.M.Y.S.Jayaweera S
11 SLIOP-2019-G0003364-04052 W.A.Menaka Eranga Kulasuriya AB
No Tags

Relatest posts