Final Results of Ms Office – 2017 (Group J) (Monday 9.00 – 12.00)

 

No Index Number Name Results
Grade
1 SLIOP-2017-G0003225-02665 K.A.T.Kaushalya D
2 SLIOP-2017-G0003225-02666 H.A.D Vichini Vimarshani D
3 SLIOP-2017-G0003225-02671 H.P.Rashmi Keshiya C
4 SLIOP-2017-G0003225-02676 Dulini Nisansala Wanaguru C
5 SLIOP-2017-G0003225-02668 M.V.Probodhika Hanshani C
6 SLIOP-2017-G0003225-02674 H.M.Chathurika Deshani C
7 SLIOP-2017-G0003225-02676 R.A.Teran Sasitha C
8 SLIOP-2017-G0003225-02670 D.Wasana Sewwandhi C
9 SLIOP-2017-G0003225-02669 D.Lakshani Sandunika C
10 SLIOP-2017-G0003225-02672 H.Prasanganie Ivor Perera C
11 SLIOP-2017-G0003225-02667 A.M.W.P.G.Gayashan Rashmika Bandara Amarasinghe Ab
12 SLIOP-2017-G0003225-02673 I.H.M.M.Pushpakumari Ab
No Tags

Relatest posts

Leave Comments