ඔබත් මුද්‍රණ ඩිජලොමාධාරියකු වන්න

ඔබත් මුද්‍රණ ඩිජලොමාධාරියකු වන්න, මුද්‍රණ අනාගතය ජයගන්න..!

2017 මුද්‍රණ සහතිතපත්‍ර පාඨමාලා හදාරා මුද්‍රණ ඩිප්ලොමාව හැදැරීමට සුදූසුකම් සපුරා ගන්න..!

2017 නව පත්ති :

මුද්‍රණ සැලසුම් රටා Design for Pint

ඕෆ්සෙට් ලිතෝකරණය Offset Lithography

පිරිවැයකරණය හා ඇස්තමේන්තුකරණය Costing & Estimating

 

අනෙකුත් ආරම්භවීමට නියමිත පාඨමාලාවන්

මුද්‍රණ සැලසුම්කරණය හා තහඩු සැකසීම Planning & Plate Making

පොත් බැදූම් කරණය Book Binding

No Tags

Relatest posts

Leave Comments